TH2011/3 – Đặc tả hình thức

Tuần 1: Tổng quan

Tuần 2: Tập hợp và quan hệ

Tuần 3: Giới thiệu về Alloy (phần 1)

  • Kế hoạch tuần này: Phân nhóm đồ án, chọn đề tài.
  • Phần đọc trước: Alloy FAQ
  • Slide:03-Intro_to_Alloy (phần 1)

Tuần 4: Giới thiệu về Alloy (phần 2)

  • Kế hoạch tuần này: Hoàn thành việc cài đặt Alloy, làm bài tập 1 Alloy
  • Tìm hiểu trước ví dụ I’m my own grandpa thông qua video sau:

    Slide: 04-Intro_to_Alloy_part2

Tuần 5: Các module trong Alloy 

Tuần 6: Mô hình động trong Alloy

Tuần 7: Mô hình minh hoạ

Tuần 8: Một số bài tập về Alloy

Tuần 9: Thiết kế dựa vào ràng buộc, giới thiệu và Java Modeling Language

Tuần 10: Giới thiệu về ESC/Java2

Tuần 11: Nghỉ học

Tuần 12: Giới thiệu về ESC/Java2: một số thủ thuật, cảnh báo trên ESC/Java2

Tuần 13: ESC/Java2 nâng cao

Tuần 14: Bài tập tại lớp về JML.

Tuần 15: Ôn tập về Alloy

Categories: Teaching