TH2011/3 – Đặc tả hình thức

Tuần 1: Tổng quan Slide: 00-Introduction 01-Overview about FM Tuần 2: Tập hợp và quan hệ Slide:02-Sets_and_relations Tuần 3: Giới thiệu về Alloy (phần 1) Kế hoạch tuần này: Phân nhóm đồ án, chọn đề tài. Phần đọc trước: Alloy FAQ Slide:03-Intro_to_Alloy (phần 1) Tuần 4: Giới thiệu về Alloy (phần 2) Kế hoạch tuần này: Hoàn thành việc cài đặt Alloy, làm bài tập 1 Alloy Tìm hiểu trước ví […]

Continue Reading →